عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ بهمن ۱۳۹۱

خشونت نسبت به زنان، مقصر کیست؟

پنج هیچ به ضرر ناسیونالیسم!

ح ک ک کاسۀ داغتر از آش سلطنت!

جایزه "شجاعت" به کوپل دلقک رژیم چنجی!

یک روز تاریخی در نبرد آزادیخواهی و برابری طلبی با ارتجاع و سیاهی!

دولت موقت آمریکایی نمیخوایم، نمیخوایم!

خصلت "زنانه" انقلاب

آیا آمریکا برای رژیم چنج آماده می شود؟

خواب نما شدن پسر شاه سابق!

جنگ اوکراین به کدام سو می رود؟ شکست یا پیروزی استراتژی آمریکا؟

بیشتر