آنچه برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم امتیازهایی است که امروز وجود دارد منهای ضعف های موجود.