عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

آیا ساختن و گفتن جوکهای تمسخر قومی را درست میدانید؟


جواب

در باره سنجشهای آری سیلتز چه فکر میکنید ؟


جواب

بیشتر