آنچه رو به رشد بوده تمایز مردم با حکومت و معیارهایش، رسوب این تمایزات در زیست روزانه‌ی‌شان و جسارت در بیان آن است. اگر آینده را از مجرای این تحول ببینیم می‌توان با ضریبِ اعتماد بالایی بر سرِ بُردِ مردم، شرط بست.

«هزار باده‌ی ناخورده»*