این دود سیه فام که از بام وطن خاست ... از ماست که بر ماست