راه حل افزایش صادرات نفت، متوقف کردن دیگر صادرات ، مانند صادرات شیعه گری و صاردات انقلاب است.