خوشحالم که آنقدر زنده ماندم تا مرگ ابراهیم یزدی را دیدم.