بدینگونه اسلام در سراسر حوزهٔ نفوذ خود «من اندیشنده» را ممتنع می‌کند. منشأ تمام کشمکش‌های ذهنی تاریخ اسلامی ما اختلاف نظر در حیطهٔ اسلام بر سر اسلام است نه اختلاف با اسلام، رویارویی با آن که هیچ. فقها، متکلمان حکما، عرفا و «فیسلوفان» ما سربه‌سر به سود اسلام موحد محمدی بوده‌اند، حتی در ضدیت با هم.

 امتناع تفکر در فرهنگ دینی