بنظر میاد که این امامزاده هم معجز نمیده. باید دنبال نجات دهنده دیگری گشت!!