خوش بحال اعراب و عراقیها. کاش کشورهای عربی هم برای شخصیتهای ایرانی عزاداری میکردند و ارادت داشتند. مثلا عربستانیها میگفتن به خاطر آقا بابک خرمدین یا آقا داریوش ،آقا کوروش، آقا سیاوش......کاش این ارادتها دو طرفه بود.