این اتهامات را براساس مجموعه کارهایی که تاکنون انجام داده‌ام به من وارد دانسته‌اند. به گفته آنها، مجسمه‌هایی که ساخته‌ام مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است.

پس از ممانعت از خروج پرویز تناولی، مجسمه ساز برجسته ایران از کشور و حضور وی در دادگاه فرهنگ و رسانه، وی به ایلنا گفت که نیروی انتظامی از وی به دلیل تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در مجسمه هایش شکایت کرده است.

خبر ایلنا