با توجه به تاثیر اندیشۀ جهان پس از مرگ بر قرون متمادی از تاریخ بشری به راستی باید "ارداویراف" این مغ ساسانی خیال پردازگمنام را یکی از تأثیرگزارترین انسان ها درطول تاریخ بشریت دانست.

مغی که تخیلاتش کار دست ما داد