ناصر ملک مطیعی، عبدالله بوتیمار، آرمان، حمید قنبری، نصرت الله وحدت، علی تابش، ساموِِیل خاچيکیان، احمد قدکچیان، همایون، بهمنيار

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2013/06/162359.php