آتنا دائمی: «یک طرف سمبل پلیدی با رنگ سیاه مسلح به هر گونه ابزار سرکوب و زور و کشتار اما وحشت زده! یک طرف سمبل آزادی با رنگ های متنوع مسلح به مشت و فریاد اما جسور و نترس!بین ما و شما دریایی از خون است از شما بیزاریم…»

#زن_زندگی_آزادی
#انسان_زندگی_آزادی