بعد از چند اتصالی برق، فکر کردم موقع شه که سیم های قدیمی خونه تعویض بشه. البته بدست توانای سیمیون، که همه کار انجام می ده.