نقاشی خط کوفی

اشعار خیام نیشابوری

متن تابلو نقاشیخط :

قرآن که میهن کلام خوانند آنرا

گه گاه نه بر دوام خوانند آنرا

بر گرد پیاله آیتی هست مقیم

کاندر همه جا مدام خوانند آن را

سایز : 144×105 Cm

تکنیک اکریلیک روی بوم