نقاشیخط رقص سماع

شعر نوشته شده :

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
نقش هر نغمه که زد راه بجایی دارد

حافظ شیرازی

size : 100x70 Cm
Acrylic&Composition  On  Canvas