اینه. محصول ۴۰ سال نظام اسلامی در ایران. لطفا استمرارطلبان دلیل بیاورند که نامه جعلیست تا آبروی نظام حفظ شود.