حالا تو هم هی برو داد بزن مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس. کسخل بدبخت...حقته! چون در تداوم این رژیمِ نکبتی شریک هستی! با شرکت در انتخابات! با بیخیالیت. با دفاع از تمامیت نظام. زمان شاه ... با افتخار میرفتید زندان. گلوله میخوردید، کشته میدادید اما باز فرداش بر میگشتید، پاسگاه و کلانتری تصرف میکردید. چگوارا جلوتون کم می آورد بس که روح خروشان انقلابی داشتید. کدوم یکی تون حالا امروز قصد براندازی نظام را دارید؟ نه واقعا، آیا دارید؟ به والله که ندارید. —دوستمان, فسنجون کبیر