شالتو بردار
موهات برقصه باز توو دستام
بهم یاد بده تو پروازمو
همه چی قشنگ میشه فردا
میبینم آزادی، میبوسمت
یه روز آفتابی، میبوسمت
دوباره بال داریم
اون روز که هردومون فقط یه راه داریم

شاید یه رنگ نباشه اینجا دیگه آسمون
شاید که خوب نباشه ماها الان حالمون
میده نوید آزادی یه روز این پاسبون
بعد این همه بارون رنگین کمون آرزومون

شاید یه رنگ نباشه اینجا دیگه آسمون
شاید که خوب نباشه ماها الان حالمون
میده نوید آزادی یه روز این پاسبون
بعد این همه بارون رنگین کمون آرزومون

نشکنه قلبت اگه میگن اینا کارت بده
نزنه نبضت آتیش میگیره کل شهرت
من نمیزارم بشه گونه هات خیس
توو خونه بریزه اشکت
مشکل موهای سیاهت نی تا وقتی که چششون هرزه
مامانت نگرانت دستات رو پاهای بی قرارت
تموم میشه سیاهیا درست میشه یه روز اینم آره
قاصدک خبر خوبی داره اشکت رو گونه هات دیگه نمیباره
اگه من نبودم اون روز دارم میبینم خوشحالی خوبه حالت

شاید یه رنگ نباشه اینجا دیگه آسمون
شاید که خوب نباشه ماها الان حالمون
میده نوید آزادی یه روز این پاسبون
بعد این همه بارون رنگین کمون آرزومون

شاید یه رنگ نباشه اینجا دیگه آسمون
شاید که خوب نباشه ماها الان حالمون
میده نوید آزادی یه روز این پاسبون
بعد این همه بارون رنگین کمون آرزومون