راه رویام رو چه زود دزدید من یلدام شب دور از خورشید 
باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چون گیاهی مرموز رویید

و رویید و درخت از این همه درد چون نگاهم خشکید
تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار

تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار
با من حوصله کن در این شبه کور تو همیشه دل یار

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی
گر چه بی من گر چه که دور دله من دل یار منی

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی
گر چه بی من گر چه که دور دله من دل یار منی

نور آرام به درخت بارید برگه رقصان به سقوط اش خندید
باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چون گیاهی مرموز رویید

و رویید و درخت از این همه درد چون نگاهم خشکید
ماه پنهان و راه دشوار من در حال غروبم این بار

باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار
با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دل یار

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی
گر چه بی من گر چه که دور دله من دل یار منی

تو بگو درمان تو چیست تو بگو دل یار تو کیست
تو بگو این ها همه رو سببی جز فاصله نیست

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی
گر چه بی من گر چه که دور دله من دل یار منی

دله من دل یار منی دله من دل یار منی
گر چه بی من گر چه که دور دله من دل یار منی

نور آرام به درخت بارید برگه رقصان به سقوط اش خندید
باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چون گیاهی مرموز رویید

او رویید و درخت از این همه درد چون نگاهم خشکید
ماه پنهان و راه دشوار من در حال غروبم این بار

باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار
با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دل یار

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی
گر چه بی من گر چه که دور دله من دل یار منی

تو بگو درمان تو چیست تو بگو دل یار تو کیست
تو بگو این ها همه رو سببی جز فاصله نیست

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی
گر چه بی من گر چه که دور دله من دل یار منی

دله من دل یار منی دله من دل یار منی