آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک

دستم بگه تا پا بشم با دوریت آشنا بشم

جارم بزن تا خو نرم وا یه دردی دوا بشم

قد یارم بلندن شیرینن وا مثل قندن

ماشین سرخ پر گاز اکنت دلبرم بی مه ناز اکنت

دلبرم رفتن راه دور دلم بی او پرواز اکنت

قد یارم بلندن ...

جوتی سفید نپایتون وا رو قالی جایتون

غصه مخا ای نازنین همه که خاطرخایتون...