لیبرال دموکراسی:

جوامع شاید هم مصدق لازم دارند هم قوام، مصدق برای آنکه احساسات، خشم‌ها و آرزوهای آنان را ابراز کند و قوام برای حل مشکلاتشان. از دید قوام‌ها «فعلاً» مهم‌تر از «قبلاً» و «بعداً» است. از دید مصدق «قبلاً» انبار خشم‌ها و عقده‌ها است و «بعداً» گنجینه امید‌ها و آرزوها، درنتیجه «فعلاً» چیزی جز یک خط تیره میان «قبلاً» و «بعداً» نیست.

برو به آدرس