لیبرال دموکراسی:

حضور شما وزن بیشتری به پیام حمایت‌آمیزی می‌دهد که از طریق این کنفرانس می‌خواهیم به مردم ایران و همه‌کسانی که قدرت و عظمت تمدنشان را تجسم بخشیدند یعنی زنان ایرانی که توفان آزادی را در ایران بپا کرده‌اند بفرستیم.

برو به آدرس