لیبرال دموکراسی:

تا زمانی که دستگاه شکنجه، سرکوب و کشتار حکومت اسلامی فعال است، اتحاد و همبستگی ملت ایران در خطر بوده و تمامیت ارضی ایران مورد تهدید خواهد بود.

برو به آدرس