لیبرال دموکراسی:

امروز، ایران در پی پایان دادن به سلطه سوریه‌سازانی مانند خامنه‌ای است. کسانی که در سوریاندن سوریه نقش داشته‌اند نمی‌توانند ما را از سوریه‌ای شدن بترسانند.

برو به آدرس