لیبرال دموکراسی:

آن‌کس که زندگی و برازندگی می‌آموزد؛ بندگی نمی‌آموزد. (سخن منسوب به بابک خطاب به پسرش)

برو به آدرس