لیبرال دموکراسی:

هوپ برای اثبات نادرستی تئوری استثمار مارکس از این پرسش آغاز می‌کند که چرا کارگر معامله‌ای را که مارکس توصیف کرده است می­پذیرد؟ او مجبور به این کار نیست، چراکه گزینه دیگری نیز پیش رو دارد؛ او می‌تواند به‌جای فروش نیروی کار خود و دریافت دستمزدی که به تعبیر مارکس کمتر از محصول تولیدی اوست، خودش شخصاً اقدام به تولید کرده و در آینده، پس‌ازآن که تولید به ثمر نشست، تمام محصول تولیدی خود را برداشت کند. چرا چنین نمی­کند؟ پاسخ روشن است؛ زیرا نمی­خواهد تا ثمر دهی تولید منتظر بماند. دستمزد برای کارگر بیان­گر «مقدار مشخصی از کالاهای مصرفی در زمان حال» و نیروی کار برای او بیان­گر «مقدار بیشتری از کالاهای مصرفی در آینده» است. کارگری که معامله فوق‌الذکر را پذیرفته، در حقیقت گزینه اول را به گزینه دوم ترجیح داده است.

برو به آدرس