لیبرال دموکراسی:

در همین فصل خواهند نوشت که ما آخرین روزهای تفنگ و گلوله را زندگی کردیم و نشان دادیم که هرکجا که آگاهی و اطلاعات و مسیرهای کافی برای ارتباط انسانی وجود داشته باشد، گلوله بی‌معنی است. لابد عکسی هم خواهند گذاشت از تک‌گلوله‌ای درجایی از موزه آزادی ما و زیرنویسش خواهند نوشت #ff6600;">«آخرین گلوله‌ای که از خشاب در آمد».

برو به آدرس