www.radiopooya.com:

بیماری کوید 19 این درس را به ما داد که سیستم ایمنی بشر دچار اشکال است در این گفتار دکتر سلجوقیان به مسئله سیستم ایمنی بدن و

بیماری کوید 19 می پردازد

 

برو به آدرس