radio Farhang:

این شعر را وقتی نوشتم که گرفتار نوعی خستگی روح شده بودم و روزهایم پشت سر هم می گذشت بی این که کار مفیدی برای خودم یا دیگری انجام دهم .این خستگی جان چنان زیاد بود و این هیچ کاری نکردن چنان سنگین بود که تحمل این هیچ هم به شدت دشوار بود و این شد که نوشتمش. شعر را در این جا بشنوید

 

برو به آدرس