BBC:

فهرست ده کشوری که که در آن، زنان زندگی پر خطری را دارند

برو به آدرس