http://www.dw.com/fa-ir:

در این مرحله شاعر تنها راوی و پشتیبان مبارزه طبقاتی نیست، بلکه با تمام توش و توان خود درگیر نبرد است، به هر رویدادی واکنش نشان می‌دهد و باکی ندارد که شعرش گاه به شعار و بیانیه تبلیغاتی نزدیک شود؛ مانند شعر معروف "ای جلاد ننگت باد!" که دشنامی نفرت‌آمیز به دربار است، یا شعری که در سوگ روزنبرگ‌ها سروده است، زن و شوهر کمونیست آمریکایی که در اوج جنگ سرد، به اتهام رد کردن اسرار محرمانه درباره تجهیزات اتمی به اتحاد شوروی در ۱۹ ژوئن ۱۹۵۳ اعدام شدند.

خبر کوتاه بود: اعدامشان کردند!
خروش‌دخترک‌برخاست‌
چرا اعدامشان‌کردند؟

برو به آدرس