مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی:

حزب توده ایران چه پیش و چه پس از کودتای 28مرداد سال 32، همواره حزبی تاثیر‌گذار در تحولات سیاسی و فرهنگی ایران در سال‌های سلطنت پهلوی دوم بوده است؛

برو به آدرس