Do-N:

حقیقتن این چه زندگی است که ما می‌کنیم؟ ما کی هستیم؟ 
به شما گفته بودم ایرانی باید دو کار بکند: 
اول اینکه بداند اسیر است،
بعد اینکه ......

برو به آدرس