دُرسا قلی‌زاده که مشغول تحصیل معماری در دانشگاه روزبهان شهر ساری بوده در بارۀ احضارش به وزارت اطلاعات در زمان امتحانات پایان ترم بهار و نتیجتا اخراجش از دانشگاه نوشته:

” تو می دانستی که بچه های بهایی اخراج می شوند، می دانستی که امکان دارد خودت هم اخراج شوی، اما باز هم برای ادامه تحصیل اصرار داشتی ، پس هیچ نیتی جز تبلیغ بهاییت در فضای دانشگاه نداشتی.” اینها را آقای بازجوی اطلاعات در ستاد خبری به من گفت.

من هم با خودم فکر کردم اینطور که ایشان استدلال می کنند، روزی هم اگر بخواهم  مغازه ای باز کنم ، نخواهم توانست، زیرا می توانند به من بگویند: ” تو که می دانستی بالغ بر بیست و پنج  مغازه از مغازه های کسَبه بهایی ساری  در طی سه ماه اول سال پلمپ شده است و می دانستی که  امکان دارد مغازۀ خودت را هم به دلیل بهایی بودن پلمپ کنیم. باز هم با این شرایط اصرار بر ادامه کسب و کار داشتی ، پس دلیلی بجز تبلیغ در فضای مغازه ات نداشتی .”

بدست آویز همیندست استدلالات بند تنبانی، در طول حاکمیت تا کنون ۳۷ سالۀ فاشیست های اسلامیست "اصلاح طلب" و غیره، سهم ستم حاکمان به باورمندان دین اومانیست بومی ایرانی بهائیت بیشتر از ستم به دیگر ایرانیان بوده.

دیگر ظلمی نمانده که به این ایرانیان پاک نهاد نکرده باشند،  قتل، اسارت های طولانی مدت، ممنوع التحصیل، محدودیت شدید کاری، تخریب گورستان ها و حتی اشکال تراشی در به خاک سپردن اموات.  

نباید سکوت کرد، ستم سازمان یافته به این ایرانیان پاک نهاد، تجاوز به حریم انسانیت تک تک ایرانیان است.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک