اگر جرات داری بیا بهش امر به معروف و نهی از منکر کن! 

آهای مزدور بزدل!

خوب نگاه کن به صورت شجاع و مصمم این زن، به این مظهر شرف و انسانیت! 

این زن کابوس تو بزدل دوازده امامیست. توی بدبخت درماندهی  که پس از ۳۶ سال عربده کشی‌ و گروگان گیری ، تنها امیدت شده  همین "توافق اتمی‌" و تبدیل شدن به یک داعشی دوازده امامی  در خدمت "شیطان کوچولو" ......

این زن پوزه برادران بزرگ  داعشی تو را در کبانی به خاک مالید.

نوبت تو هم خواهد رسید. بی‌ یا بدون "توافق هسته‌ای".  این خط ، این نشان......