پهلوی چی های عزیز,

بدینوسیله با گرامیداشت خاطره جانباختگان بیگناه در فاجعه مشکوک سینمارکس, از یادآوری کودتای ۲۸مرداد طفره میرویم... باشد که در آینده ای نه چندان دور,  در ایران آزاد, روز فرخنده شعبان بی مخ را نیز مثل خیلی چیزهای دیگر به هم میهنان خود در داخل, زورچپان کنیم. 

امضا: رضاجون