من اگر در کالیفرنیا بودم مقابل ساختمانی که آقای پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای ایرانیان سخنرانی می کنند با این پلاکارت می رفتم.