عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

فاجعه تبدیل بناهای تاریخی ـ فرهنگی به امامزاده هایی با اصل و نسب ساختگی

جام جهانی قطر و زنگ خطری از نوع متروپل

گذر از ۵۷ و چرخش گفتمانی در ایران

ترسی که خامنه ای به دل پیروانش انداخته

خامنه ای و خطرات ناشی از «خردسودگی» او برای ایران و ایرانی

مصادره عزاداری مردم برای جانباختگان، به نفع امام جعفر صادق

تاریخ زدایی از دانشگاه تهران و حذف رضاشاه

هشدار! سرود انسان ستیز و خطرناک «سلام فرمانده» به سان تبلیغات نازی های هیتلری

گرایش فکری فردوسی

خطر ویرانی پل های تاریخی و زیبای اصفهان

بیشتر