عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

شاه جدید انگلیس و مسایل مربوط به محیط زیست، میراث فرهنگی و هنر و ادبیات

نگین فیروزه ای چندهزار ساله ایران هم به دست حکومت اسلامی روزهای آخر حیاتش را می گذراند

حکم اعدام دو زن «به جرم فاسد کردن زمین و به هم ریختن آزادی، امنیت و آرامش مردمان

تجلیل نوری زاده از ابراهیم گلستان، و جایگاه کمرنگ فروغ

برای فردایی که شیرها و خورشید هایمان باز می گردند

آخرین کاوش ها: شوش ۸ هزار ساله است

تحقیر زن، و زیاد شدن لشگریان خشن و ضد تمدن بشری در حکومت اسلامی

سایه رفت بی آن که سایه ای باشد

از بهشت رانده شدن فقط تقصیر حوا نبود، آدم هم وسوسه انگیز است

همدستی «وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی»، برای حراج غیرقانونی میراث های تاریخی ایرانیان

بیشتر