عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

کوروش و رویای ایرانی

کوروش؛ از استوره‌ تا واقعیت

برگزاری روز کوروش مبارزه ای مدنی ست علیه بیدادگران

آگاهی تاریخی از دوران باستانی، برای دست آوردن هویت ایرانی

کار موسیقیدان نوشتن قانون اساسی نیست

هذیان های کرونایی

آتشی که ناگزیریم آن را زنده نگاهداریم

درگذشت شجریان و استفاده تبلیغاتی ـ مذهبی حکومت اسلامی

منطقه تاریخی هورامان به چه نامی برای جهانی شدن به یونسکو می رود؟

رسمی کردن جنایتی علیه زنان، زیر نام میراث فرهنگی ایرانیان

بیشتر