بعد از امروز

هیچ رویائی هیچ کابوسی

مزاحم شبهای لطیف ما نخواهد شد

 

بعد از امروز

 ماه و زمین

حامی ستاره گان  خواهند بود

 

بعد از امروز

زمان خواهد گشت

بی غم از وجود ما

 

بعد از امروز

درد هایمان خواهیم گفت

بی شرم و بی الزام

 

بعد از امروز

آرزوها پاک میکنند شکست های ما

روشن میکنند تاریکی خرافات ما

 

بعد از امروز

شب های ما قشنگتر از روزها شوند

خورشید را خوابی مخملی گیرد

 

بعد از امروز

هیچ پرده هیچ دیوار

نشود مانع زمزمه شعرما

 

بعد از امروز

مستی روح  عاشقان خواهد شد

آواز فرشتگان گردباد خواهد شد

سقوط خواهد کرد

آنجا که با هم خواهیم بود

بعد از امروز....

 

اورنگ