همه چیز خواهم داد

هرجه دارم         یا ندارم

محبت ,  تنفر

زندگی

 

همه چیز خواهم داد

به رهگذر گمنام

به باد

به ترنم زمان

 

همه چیز خواهم داد

زمان به زندگیم

شجاعت به قلبم

واقعیت به رویاهایم

فراموشی به دردهایم

بخشودگی به گناهانم

و خوش آمدی به مرگم

 

اورنگ