مجموعه‌ای نفیس و بیاد ماندنی از سازندگانِ سینمای ایران در عصرِ پهلوی که در سالهای پنجاهِ خورشیدی در مجلهٔ فیلم و تماشا بچاپ رسید.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ