نزار موسوی نيا Nazar Moosavinia
تولد: ۱۳۵۸ ھ.ش ، آبادان - ايران
كارشناسی نقاشی، دانشگاه علم و صنعت - تهران
كارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه آزاد هنر و معماری-تهران

نقاشی های ارائه شده در گالری مه

نمایش گالری در اندازه بزرگ