آیا هخامنشیان نوروز را در تخت‌جمشید جشن می‌گرفتند؟

شیری گاوی را می‌درد. گفته‌اند شیر جوان بهار است که بر پشت گاو کهن زمستان پریده و او را به دندان گرفته. نشانی از آمدن فروردین‌ماه و آغاز بهار. نماد نوروز. عجله نکنید، موضوع پیچیده‌تر از این‌هاست. باید کمی بیشتر دقیق شویم.

 
آغاز نوروز را در افسانه‌ها به جمشید نسبت داده‌اند؛ شاه اساطیری جهان‌گستری که سیصدسال شادی و برکت به زندگی مردم آورد. اینجا را هم تختگاه او دانسته‌اند. قصه‌ها از واقعیت زنده‌تر مانده و بقایای به جامانده پارسه، شهر سلطنتی‌ عظیم هخامنشیان، نزد مردمانی که قرن‌ها بعد از آن‌ها آمدند، شد تختِ جمشید. بقایایی از مجموعه کاخ‌هایی بزرگ از سنگ پر از نقش که انگار کار دست موجودات افسانه‌ای است. ستون‌های بلند، پلکان بزرگ، نقش‌های نبرد، شاهان راست‌ قامت و دسته دسته آدم با لباس‌های گوناگون که هدایایی را حمل می‌کنند. برای که می‌‌برند؟ در ذهن مردم برای جمشید، اما برای محققانی که به کاوش در این مجموعه پرداختند، هدایایی است از ملل تابعه برای شاهان هخامنشی. در چه روزی؟
 
چرا این نقش‌ها در تخت جمشید زده شده؟ این رژه بزرگ از هدیه‌آورندگان چه زمانی به حضور شاه می‌آمدند؟