تجمع مردم تهران مقابل سفارت اوکراین در تهران با شعار مرگ بر پوتین.