پادکست‌های کمپین حقوق بشر در ایران

فصل اول - قسمت یک: اساس اعدام

مخالف با اعدام در ایران باید با چه چیزی مخالفت کند؟ قسمت اول این پادکست به واقعیتِ مجازات مرگ در ایرانِ بعد از انقلاب بر اساس سه بنیان مشروعیت ‌بخش به آن می‌پردازد: مردم، خدا، حکومت. این صاحبان حق کشتن درمورد سن و سال و نفسِ وجود داشتن فرد تصمیم می‌گیرند آن‌هم از پی روندی که شکلِ عادلانه‌ی آن حقِ هر انسانی‌ست:‌ محاکمه. ولی پیامد چنین روندی که حق بشر است چگونه می‌تواند زدودن هر نوع حقی از بشر باشد؟‌

* قسمت دو: صحنه اعدام
* قسمت سه : ابزار اعدام
* قسمت چهار : روح اعدام
* قسمت پنجم : نهاد اعدام
* قسمت شش : کودکان اعدام
* قسمت هفتم : آینده‌ی اعدام