گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا با حسین قاضیان جامعه‌شناس، درباره مشارکت بسیار پایین در انتخابات جمعه در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران.