این رو یکی بازنشسته کنه. بنده خدا خودش هم زجر کش میشه تا یه جمله بگه...